Privacybeleid en wettelijke kennisgeving

Online Lawyers - ONLINE LAWYER
DOOR MCW

2016


Eigenaar van  de website
Eigenaar van de websiteDeze website is de eigendom van de burgerlijke vennootschap van advocaten BVBA JDO, ingeschreven in het register van rechtspersonen met het nummer 0830.559.431 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1200 Brussel, Broquevillelaan 161 bus 1.


Hoofredacteur
Meester Jacquelin d’Oultremont, advocaat, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap van advocaten BVBA JDO..


Privacybeleid

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uw juridische vragen te beantwoorden, u te informeren en oplossingen voor te stellen en om ervoor te zorgen dat er geen belangenverstrengeling is.

OnlineLawyers.be verbindt er zich toe dat alle persoonlijke informatie betreffende de gebruikers van de site die zij in haar bezit heeft, vertrouwelijk zal blijven en niet het voorwerp zal uitmaken van enige merchandising.

In overeenstemming met de Algemene Data Protectie Reglementen, van toepassing vanaf 25 mei 2018, heeft u de volgende rechten:

  • Recht op informatie ;

  • Recht van toegang ;

  • Recht op correctie ;

  • Recht om gegevens te wissen ;

  • Recht op beperking van behandeling ;

  • Recht op gegevensportabiliteit; ent

  • Recht om niet onderworpen te zijn aan een geautomatiseerd individueel besluit..

U kunt deze rechten rechtstreeks uitoefenen vanuit uw klantenservice, door onze website te raadplegen of door contact met ons op te nemen via gdpr@mcw.be.

U kunt ook klikken op de link die voor dit doel is voorzien en in de voettekst van elke e-mail die we u zullen sturen om te stoppen met het ontvangen van e-mails.

Bij conflicten kunt u contact opnemen met de toezichthouder..

 

I/ Doeleinden :

a/ Nieuwsbrief :

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, geeft u uw toestemming door onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid te accepteren.

U gaat dan akkoord met het ontvangen van informatie, promoties of uitleg over onze diensten of over de wet in het algemeen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze service.

De informatie die u ons gegeven heeft om te registreren wordt bewaard tot 5 jaar na beëindiging van uw registratie, om een goed beheer van de geschiedenis mogelijk te maken. In geval van een verzoek om vervroegde verwijdering zal dit uiteraard worden uitgevoerd.

b/ Online-Lawyers :

Online-Lawyers klanten of prospecten bezorgen ons de informatie ingevuld op het siteformulier: voornaam, achternaam, bedrijfs- en contactgegevens, adres, e-mail, telefoon, nationaal nummer, tekst van de vraag, bankgegevens,...

Sommige gegevens, zoals het nationale registratienummer, zijn wettelijk verplicht.

Wij gebruiken deze gegevens om de dienst uit te voeren en om de nodige administratieve werkzaamheden uit te voeren, zoals boekhouding en betalingsbeheer.

Deze gegevens worden 10 jaar na het einde van de dienst bewaard om u beter te kunnen begeleiden, onze processen te optimaliseren en ervoor te zorgen dat we in orde zijn.

 

II/ Behandeling :

De gegevens worden elektronisch verwerkt; er is geen geautomatiseerd individueel besluit.

Deze gegevens worden in België of binnen de Europese Unie verwerkt door natuurlijke en rechtspersonen die erkend zijn door de verantwoordelijke voor de verwerking (JDO SPRL) en die deze voorwaarden naleven.

 

III/ Cookies :

Teneinde aan de gebruikers een optimale navigatie op deze website toe te laten, alsook voor een beter functioneren van de verschillende interfaces en toepassingen, kan de uitgever een cookie plaatsen op de computer van de gebruiker. Deze cookie laat toe om relevante informatie over het surfgedrag op te slaan (datum, pagina, uur), alsook wat eventuele door de gebruikers tijdens hun bezoek aan de website meegedeelde gegevens betreft (opzoekingen, login, email, paswoord). Deze cookies zijn bedoeld om op de computer van de gebruiker bijgehouden te worden gedurende een periode tot 6 maanden en zullen door de uitgever kunnen gelezen worden bij een volgend bezoek van de Gebruiker aan deze website.

De uitgever behoudt zich bovendien het recht voor om het publieke IP-adres (Internet Protocol) van alle gebruikers te verzamelen. Het verzamelen van dit IP-adres zal op anonieme wijze gebeuren, ze zal voor eenzelfde duur als de cookies bewaard worden en zal slechts bestemd worden om een goede administratie van de op deze website voorgestelde diensten toe te laten.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om deze cookies te blokkeren, de bewaartijd ervan te wijzigen of om het te verwijderen via de interface van zijn browser (over het algemeen: hulpprogramma’s of opties / privacy of vertrouwelijkheid). In dergelijk geval zal de navigatie op deze website niet optimaal zijn. Indien de systematische desactivatie van de cookies op de browser van de gebruiker hem verhindert om bepaalde diensten of functionaliteiten die worden aangeboden door de uitgever te gebruiken, kan deze malfunctie in geen geval een schadegeval uitmaken voor het lid die geen enkele aanspraak zal kunnen maken op een schadevergoeding ingevolge dit feit.

De gebruikers hebben ook de mogelijkheid om cookies die reeds op hun computer aanwezig zijn te verwijderen door zich naar het daartoe voorziene menu van hun browser te begeven (over het algemeen: hulpprogramma’s of opties / privacy of vertrouwelijkheid). Een dergelijke actie heeft geen invloed op hun navigatie op deze website, maar neemt wel alle voordelen voor de gebruikers weg die cookies met zich meebrengen. In dat geval zullen zij opnieuw alle informatie die op hen betrekking heeft moeten invullen.Merkenrecht
Online Lawyer is een merk van de burgerlijke vennootschap van advocaten BVBA JDO

 

Intellectuele eigendom Intellectuele eigendom
Alle grafische elementen, de structuur en, meer algemeen, de inhoud, teksten en foto’s van de website OnlineLawyers.be zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en het tekeningen- en modellenrecht.
Eenieder die inhoud, beelden of informatie die weergegeven wordt op de website verzamelt of downloadt, beschikt daarop slechts een privaat, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.
De reproductie van een pagina van de website in een tegenover OnlineLawyers.be extern kader of de invoeging van een pagina die toebehoort aan OnlineLawyers.be in een pagina van een andere website, is verboden.
Ook is elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de website verboden zonder schriftelijke toestemming van advocaat Jacquelin d’Oultremont in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap BVBA JDO. Dit zou namaak uitmaken die gesanctioneerd wordt in het Wetboek betreffende Intellectuele Eigendom.
De teksten, grafieken, tekeningen, logos en foto’s die weergegeven worden op OnlineLawyers.be mogen gereproduceerd worden op een papieren of elektronische drager, op voorwaarde dat de naam en het adres van de website vermeld worden en mits er geen commercieel gebruik van wordt gemaakt.
Het niet-naleven van de bepalingen hierboven kan namaak uitmaken, wat de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder betreffende namaak met zich mee kan brengen.
Hoewel het merendeel van de op de website beschikbare informatie beschikbaar is zonder dat men zijn contactgegevens moet invullen, kan het in bepaalde gevallen toch voorkomen dat de gebruiker persoonsgegevens moet invullen. In dat geval zullen de betrokken gegevens behandeld worden volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Overeenkomstig de bepalingen van die wet heeft u een toegangsrecht tot de gegevens die op u betrekking hebben en heeft u het recht om ze aan te passen of ze te verwijderen zoals de wet het voorziet. Om dit te doen, gelieve een email te sturen naar info@onlinelawyers.be.
Door het loutere feit van het invullen van zijn contactgegevens in een formulier, zal de bezoeker van deze website Online Lawyers of de burgerlijke vennootschap van advocaten BVBA JDO de toestemming geven om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en om ze te gebruiken voor doelstellingen van intern beheer. Onder “intern beheer” wordt verstaan, de administratie van het klantenbestand, de adviezen, de verleende en gevraagde diensten, het volgen van de kredietwaardigheid, alsook de marketing en de gepersonaliseerde publiciteit. In geval van gebruik van uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw emailadres) voor direct marketing-operaties, heeft u het recht om op elk ogenblik, kosteloos, en zonder opgave van enige reden, u te verzetten tegen dit gebruik van uw contactgegevens.


Hosting
Deze website werd ontwikkeld en wordt gehost door tussenkomst van de vennootschap o'labs.


Beschikbaarheid
Wij proberen een maximale beschikbaarheid van de website te bereiken en er voor te zorgen dat er zich geen fouten voordoen gedurende de transmissies. De beperkingen die verbonden zijn aan het internet laten ons echter niet toe om dit te garanderen. Het is mogelijk dat uw toegang tot de website onmogelijk of beperkt is tijdens onderhoudswerkzaamheden, technische tussenkomsten of bij het introduceren van nieuwe functionaliteiten. 
Online Lawyers of de burgerlijke vennootschap van advocaten BVBA JDO kunnen hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.


En cas de conflit de traduction, seule la version française sera considérée comme valide.

Website gepubliceerd in 2016